Lesmodules De 5 lesmodules De basis van de 5 lesmodules wordt gevormd door ervaringen van de familieleden en van de cliënten zelf. Zij vertellen hun ervaringen aan de hand van een thema dat elke lesmodule anders is. De professionals lichten het thema met theoretische kennis toe. Daarmee brengen zij wetenschappelijke kennis in, die, doordat zij een kader biedt voor de ervaringen van familieleden, hier een extra dimensie aan geeft. En omgekeerd geldt: de ervaringen van cliënten en van familieleden tonen aan dat de wetenschappelijke kennis nauw verbonden is met de met de dagelijkse praktijk. Er zijn 5 lesmodules ontwikkeld waarin achtereenvolgens de volgende thema's centraal staan: Ervaringen van een gezin waar binnen duidelijk wordt, dat een gezinslid een ernstige psychiatrische ziekte heeft. 2. 1. Veranderende taken, rollen en verhoudingen binnen gezinnen ten gevolge van psychiatrische problemen bij een familielid. In de modules 1 en 2 bieden familieleden aan hulpverleners een inkijk in de intieme ervaringen van hun gezin. Veel van hun ervaringen gaan gepaard met gevoelens van machteloosheid, schuld, schaamte en ongeloof. Familieleden nemen ongemerkt rollen op zich die een leven lang kunnen duren. De hulpverlener verwerft inzichten en krijgt handvatten aangereikt om de gezinsleden hierbij te ondersteunen. 3. Het juridisch kader van samenwerking in de triade die gevormd wordt door cliënt, familie, hulpverlener. De hulpverlener, de cliënt en het familielid gaan met elkaar om in een context waarvoor wettelijke kaders gelden. In de module worden de wettelijke kaders (onder andere: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) uitgelegd. Ook komt aan de orde hoe met deze wettelijke kaders kan worden omgegaan. De module is ontwikkeld in samenwerking met juristen en wordt door hen uitgevoerd samen met ervaringsdeskundige familieleden. De eerste 3  lesmodules vormen de opstap naar een samenwerking in de praktijk van de hulpverlening; een triadische samenwerking, waarin 3 factoren een rol spelen. In de literatuur wordt vaak over een dyadische samenwerking gesproken: de hulpverlener versus het familielid. Familieleden willen echter niet slechts Bondgenoot van een hulpverlener zijn, maar zij zijn bovenal Bondgenoot van hun familielid dat met ernstige psychiatrische problemen kampt. Next  © Familie als Bondgenoot 2016